Om indexet

 

Timbro Authoritarian Populism Index (TAP) tas fram av den liberala och icke-vinstdrivande tankesmedjan Timbro som grundades 1978 och är baserad i Stockholm, Sverige. År 2016 är första året som indexet publiceras och ansvarig för framtagandet är Andreas Johansson Heinö, förlagschef vid Timbro och fil dr i statsvetenskap. Timbro blev 2015 rankade på plats 91 i tankesmedjerankringen Global Go To Think Tank Report som publiceras av University of Pennsylvania.

Syftet med att kartlägga den auktoritära populismen är att dessa partier hotar flera av de värden och principer som utgjort kärnan i liberal, europeisk demokrati under mer än ett halvsekel. Undersökningen visar att populismen inte är en tillfällig utmaning utan ett permanent hot. Det finns ingenting som tyder på att stödet skulle minska på kort sikt. Det är inte ens särskilt troligt att ökningen kommer att avta. De populistiska partierna är här för att stanna.

Indexets basår är 1980. I indexet ingår alla EU-länder, samt Island, Norge, Schweiz, Serbien och Montenegro, det vill säga även de länder utan medlemskap som har konsoliderade demokratiska system. Kriteriet för att ingå i undersökningen är att länderna bedöms som ”fria” av Freedom House. 

I indexet har resultatet för alla partier i samtliga val till nationella parlament tagits med. Val till Europaparlament eller till regionala och lokala parlament ingår inte.

Kategorisering

Indexet inkluderar alla partier med auktoritär ideologi som vunnit minst 0,1 procent av rösterna i något parlamentsval sedan 1980. Bedömningen av vilka partier som inkluderas bygger på en sammanvägning av en rad olika källor: forskningslitteratur om europeiska partisystem, om populismpartier och enskilda partier, ideologiska etiketteringar som används på etablerade sidor som www.partiesandelections.eu och Wikipedia, samt expertstudien Chapel Hill Expert Survey (CHES). Vid tveksamma fall har primärkällor konsulterats, som partiernas partiprogram.